Thứ Sáu , Tháng Sáu 21 2024

Báo giá Tôn Lợp Mái Nhà – Giá Tôn Lợp Mái Hôm Nay 20/06/2024

Báo giá tôn l?p, giá tôn l?p mái, giá tôn l?p nhà, giá tôn l?p mái nhà, giá tôn l?nh, giá tôn màu ???c Chúng tôi – Nhà phân ph?i s?t thép xây d?ng C?p 1 Hùng Phát là nhà Cung C?p Chính Th?c c?a các ??n v? s?n xu?t thép xây d?ng hàng ??u Vi?t Nam nh?: tôn Hoa Sen, tôn ?ông Á, tôn Hoà Phát, tôn ??i Thiên L?c, giá tôn TVP

Tôn l?p mái nhà là gì? ?u nh??c ?i?m và Phân bi?t các lo?i Tôn l?p mái nhà

Tôn là v?t li?u l?p mái nhà ph? bi?n nh?t hi?n nay. V?y nên phân bi?t các lo?i Tôn là k? n?ng quan tr?ng trong xây d?ng giúp b?n ch?n ?úng ???c lo?i Tôn c?n thi?t cho công trình c?a mình. Tuy nhiên, trên th? tr??ng hi?n nay l?i có r?t nhi?u các lo?i Tôn l?p v?i nh?ng công d?ng khác nhau. Hùng Phát s? giúp Quý Khách tìm hi?u v? Tôn và Giá tôn l?p, Giá tôn l?p mái, Giá tôn l?p nhà, Giá Tôn l?p mái nhà hôm nay 20/06/2024.

Tôn l?p mái nhà

Tôn l?p – Tôn l?p mái – Tôn l?p nhà – Tôn l?p mái nhà là gì?

Mái tôn hay tôn l?p, tôn l?p mái, tôn l?p nhà, tôn l?p mái nhà (tole) là m?t lo?i v?t li?u ???c s? d?ng r?ng rãi trong ngành Xây d?ng. Th??ng ???c s? d?ng ?? l?p mái nhà, hàng rào tole giúp b?o v? công trình d? án, nhà ?, nhà x??ng, nhà kho kh?i nh?ng y?u t? tác ??ng t? môi tr??ng bên ngoài nh? n?ng, m?a gió, bão…

Tr??c ?ây khi mu?n l?p mái nhà mà không áp d?ng ph??ng pháp ?? bê tông mái b?ng, các công trình xây d?ng th??ng s? d?ng ngói l?p ho?c mái fibro – xi m?ng. Tuy nhiên, khi áp d?ng nh?ng hình th?c này, nh?ng h?n ch? v? tính th?m m?, yêu c?u v? ?? ph?, che ch?n cho công trình c?ng nh? chi phí ph?i b? ra là t??ng ??i l?n. Chính vì v?y, các s?n ph?m Tôn l?p mái nhà hi?n nay luôn là l?a ch?n hàng ??u cho m?i mái l?p công trình.

Tôn l?p mái nhà có th? ???c s?n xu?t t? nhi?u v?t li?u khác nhau nên c?ng có giá c? chênh l?ch nhau. Khi ch?n mái tôn còn d?a vào m?t vài tiêu chí nh? chi phí, tính th?m m?, ?? b?n và nhu c?u s? d?ng. Tôn ???c phân ra làm nhi?u lo?i nh? Tôn L?nh, Tôn K?m, Tôn Cách Nhi?t, Tôn L?p Gi? Ngói, Tôn Cán Sóng… Tu?i th? c?a tôn l?p mái b?ng nh?a có th? t? 15 ??n 30 n?m, trong khi ?ó t?m l?p g? và mái tôn kim lo?i có th? kéo dài t?i 30 ??n 50 n?m.

?u nh??c ?i?m chung c?a Tôn l?p mái nhà

 1. Ch?ng ?n mòn cao: Nhôm có trong l?p m? t?o ra m?t màng ng?n cách c? h?c giúp ch?ng l?i tác ??ng c?a môi tr??ng trong các ?i?u ki?n khí h?u. Còn thành ph?n K?m trong l?p m? khi tr?i m?a hay tôn b? ??t s? t?o ra h?p ch?t b?o v? nh?ng ph?n mép b? c?t hay ch? tr?y x??c c?a Tôn.
 2. Ch?ng nóng hi?u qu?: Ban ngày vì có b? m?t sáng ??p, có kh? n?ng ph?n x? các tia n?ng m?t tr?i t?t h?n so v?i các v?t li?u khác. Ban ?êm, v?i v?t li?u nh? nh? Tôn l?nh, nhi?t l??ng gi? l?i ???c t?a ra nhanh h?n nên giúp cho công trình, ngôi nhà mát nhanh h?n so v?i mái l?p b?ng v?t li?u khác.
 3. ?? b?n cao: tu?i th? tôn trung bình t? 30-50 n?m, t??ng ???ng v?i ngói – v?t li?u l?p mái ???c cho là t?t nh?t hi?n nay.
 4. ?a d?ng m?u mã, phong phú ki?u dáng, màu s?c, c?u trúc… Mái tôn giúp nâng cao tính th?m m? cho ngôi nhà, mang ??n v? ??p hoàn thi?n riêng cho t?ng công trình.
 5. Ch?ng cháy: V?t li?u Tôn không cháy. ??c bi?t kh? n?ng ch?ng cháy t?ng cao khi dùng k?t v?i c?u trúc thép hay nhà thép ti?n ch?.
 6. Mái tôn m?ng và nh? nh?ng v?n ??m b?o s? liên k?t c?ng nh? ?? b?n c?a t?ng t?m tôn. Bên c?nh ?ó, quá trình thi công và v?n chuy?n c?ng r?t d? dàng và ti?t ki?m ???c th?i gian l?p ??t.
 7. Gi? c? h?p lý: Hi?u qu? kinh t? cao, phù h?p v?i túi ti?n c?a m?i ng??i. H?n n?a c?ng t?n ít chi phí v?t li?u ?i kèm và chi phí b?o trì.

Phân bi?t các lo?i Tôn l?p mái nhà

Tôn l?p mái có nhi?u lo?i khác nhau. Có th? phân lo?i d?a trên các tiêu chí nh?: màu s?c, ki?u dáng, c?u t?o, ch?t li?u.

 • N?u phân lo?i theo c?u t?o thì có 3 lo?i chính là: – Tôn th??ng 1 l?p – Tôn 2 l?p – Tôn 3 l?p.
 • N?u phân lo?i tôn l?p ch?t li?u thì c?ng có 3 lo?i: – Tôn nhôm – Tôn inox – Tôn thép: tôn m? k?m, tôn m? h?p kim nhôm k?m.

? Báo giá Tôn l?p mái nhà – Giá tôn l?p mái – Giá tôn l?p nhà m?i nh?t [thoigian] ?

Giá Tôn Màu L?p Mái Nhà ?? Lo?i – Báo Giá Tôn Màu L?p Mái Nhà 5 sóng, 9 sóng, 13 sóng la phông hôm nay

?? dày ?o th?c t? Tr?ng l??ng (Kg/m) ??n giá (Kh? 1,07m )
Tôn 2 dem 50 1.75 41.000
Tôn 3 dem 00 2.35 49.000
Tôn 3 dem 50 2.75 54.500
Tôn 4 dem 00 3.05 60,000
Tôn 4 dem 00 3.25 61.800
Tôn 4 dem 50 3.50 66,700
Tôn 4 dem 50 3.70 70.800
Tôn 5 dem 00 4.10 77.000

Giá Tôn L?nh L?p Mái Nhà ?? Lo?i – Báo Giá Tôn L?nh L?p Mái Nhà 5 sóng, 9 sóng, 13 sóng la phông m?i nh?t

?? dày ?o th?c t? Tr?ng l??ng (Kg/m) ??n giá (Kh? 1,07m )
Tôn 2 dem 50 2.10 45.800
Tôn 2 dem 80 2.40 49,600
Tôn 3 dem 20 2.80 53.800
Tôn 3 dem 30 3.05 59.600
Tôn 3 dem 60 3.20 63,000
Tôn 4 dem 20 3.70 71.500
Tôn 4 dem 50 4.10 77.000
Tôn 5 dem 00 4.60 91.200

Giá Tôn K?m L?p Mái Nhà ?? Lo?i – Báo Giá Tôn K?m L?p Mái Nhà M?i Nh?t [thoigian]

?? dày ?o th?c t? Tr?ng l??ng (Kg/m) ??n giá (Kh? 1,07m )
Tôn 2 dem 80 2.40 47,500
Tôn 3 dem 00 2.60 49,500
Tôn 3 dem 50 3.20 59,000
Tôn 4 dem 00 3.35 63,500
Tôn 4 dem 70 4.00 69,500
Tôn 5 dem 00 4.45 75,500
Nh?n gia công tôn úp nóc, tôn vòm, tôn di?m, tôn sóng ngói, máng x?i…

Giá Cách Nhi?t Cát T??ng – Báo Giá Cách Nhi?t Cát T??ng T? Nhà Máy

Tên Hàng  Quy Cách  ??n Giá
Cách Nhi?t Cát T??ng P1 1.55 x 40m 999.000
Cách Nhi?t Cát T??ng P2 1.55 x 40m 1.118.000
Cách Nhi?t Cát T??ng A1 1.55 x 40m 1.060.000
Cách Nhi?t Cát T??ng A2 1.55 x 40m  1.486.000
 • Dung sai +-5%.
 • Hàng tr? l?i ph?i ?úng nh? lúc nh?n không s?n, không c?t, không sét.

Mua tôn l?p mái nhà ? ?âu – ??a ch? mua tôn l?p nhà uy tín Toàn Qu?c

V?i ??i ng? CSKH chuyên nghi?p, Chúng tôi luôn luôn l?ng nghe m?i yêu c?u và gi?i ?áp k?p th?i ??n Quý Khách Hàng. Hotline: 0934 862 292 (Ms.Dung) ?? nh?n ???c giá tôn l?p mái nhà hôm nay.

Hùng Phát làm vi?c k? c? ngày L?, T?t v?n báo giá xà g? chính xác nh?t. V?y mong quý khách hàng c? liên h? cho chúng tôi khi có nhu c?u. B? ph?n ch?m sóc khách hàng s? h? tr? t? v?n k?p th?i. S?n ph?m v?t t? xây d?ng ch?t l??ng cao, tôn l?p mái nhà ??y ?? ch?ng t? CO, CQ. Hóa ??n ch?ng t? xu?t s? s?t thép xây d?ng t? Nhà máy rõ ràng. Ch?t l??ng luôn ?i ??u!

 ➡  N?i dung liên quan: Giá s?t thép xây d?ng hôm nay m?i nh?t [thoigian]
 ➡  N?i dung liên quan: Giá xà g? – xà g? thép hôm nay m?i nh?t [thoigian]

Tôn Thép Xây D?ng Hùng Phát – ??a ch? phân ph?i Tôn l?p mái nhà hàng ??u hi?n nay

 • Công ty Hùng Phát v?i g?n 15 n?m thành l?p và ho?t ??ng t?i TP. H? Chí Minh và các t?nh lân c?n khu v?c mi?n Nam, Tây Nam B?, Mi?n Trung Tây Nguyên.
 • Kho bãi ch?a v?t li?u xây d?ng r?ng rãi nên luôn có s?n hàng t?i kho ( ??n hàng xà g? c?t theo yêu c?u xin vui lòng liên h? ?? bi?t th?i gian chính xác ).
 • ??i ng? xe ba gác, xe t?i các lo?i l?n nh?, xe ??u kéo, xe chành luôn s?n sàng v?n chuy?n v?t t? ??n công trình cho quý khách hàng k?p th?i.
 • Ngoài ra chúng tôi còn phân ph?i, s?n xu?t và cung c?p S?t thép xây d?ng, Tôn l?p mái, Xà g?, Thép h?p, Thép hình, Thép t?m… v?i ??y ?? kích c?, ch?ng lo?i c?a các Nhà máy t?i Vi?t Nam.
 • Tham kh?o thêm: B?ng giá thép ?ng tròn m? k?m .
 • Hi?n nay giá tôn l?p mái nhà thay ??i lên xu?ng theo ngày. Quý khách xin vui lòng liên h? ??n ?? Phòng Kinh doanh: 028.6682 9799 ho?c Hotline: 0934 862 292 (Zalo, Viber, iMess) c?a công ty ?? nh?n ???c b?ng giá m?i nh?t c?p nh?t ngay trong th?i ?i?m quý khách g?i ?i?n.

Các lo?i Tôn l?p mái hi?n nay trên Th? tr??ng

Tôn sunco, tôn ??i thiên l?c, tôn vi?t nh?t, tôn ?ông á, tôn nam kim, tôn hoa sen, tôn olympic, tôn l?nh, tôn màu, tôn sóng ngói, tôn k?m, tôn PU, tôn la phông, tôn sóng tròn, tôn sóng vuông, tôn cán PU, tôn klip lock…

Tôn l?nh và tôn l?nh màu l?p mái

 • Tôn L?nh là thép cán ngu?i ???c m? h?p kim nhôm k?m (galvalume – GL). Có thành ph?n l?p m?: 55% nhôm (Al), 43.5% k?m (Zn) và 1.5% silicon (Si).
 • Tôn l?nh màu là tôn l?nh ???c ph? màu lên, ???c s?n hai m?t gi?ng nhau mang l?i giá tr? th?m m? cao cho công trình, màu s?c ?a d?ng phong phú, ?? b?n v??t tr?i nh?ng v?n ??m b?o ch?t l??ng.

Tôn cán sóng l?p mái nhà

Tôn cán sóng là lo?i tôn l?p mái ???c làm t? nh?ng t?m thép m? k?m/nhôm k?m ???c ph? màu có tr?i qua quá trình d?p sóng phù h?p v?i nhu c?u và tính th?m m? c?a công trình.

Phân lo?i tôn cán sóng:

 • Tôn cán sóng s? d?ng tromg công trình công nghi?p: tôn 5 sóng, tôn 6 sóng và tôn 7 sóng vuông/tròn.
 • Tôn cán sóng s? d?ng trong công trình dân d?ng: tôn 9 sóng, tôn 11 sóng vuông/tròn.

Tôn gi? ngói l?p nhà x??ng

Tôn gi? ngói (tôn sóng ngói) là lo?i tôn l?p mái có ki?u dáng, kích th??c, màu s?c trông r?t gi?ng ngói th?t nh?ng khác hoàn toàn t? c?u t?o c?ng nh? kh?i l??ng, th??ng ???c s? d?ng l?p mái cho bi?t th?, nhà ph? ho?c các mái nhà có ?? d?c l?n.

S? d?ng tôn gi? ngói giúp gi?m t?i tr?ng lên khung s??n c?a mái, c?t và móng so v?i g?ch ngói thông th??ng.

Tôn k?m l?p mái nhà/nhà x??ng

Tôn k?m (tôn th??ng) là thép m? k?m v?i thành ph?n l?p m? 100% k?m. Tôn k?m có kh? n?ng ch?ng ?n mòn kém nên ít ???c s? d?ng h?n. Giá thành tôn k?m r?.

Tôn mát / Tôn cách nhi?t l?p mái nhà

Tôn Mát ???c c?u t?o t? 3 l?p là: l?p tôn – l?p PU ch?ng cháy – l?p màng PP/PVC ho?c 1 l?p gi?y b?c. Ngoài ra, c?ng có th? c?u thành t? 3 l?p: tôn – x?p – tôn ho?c tôn – x?p – màng PVC.

Tôn mát còn có các tên g?i khác nh?: Tôn Cách Nhi?t, tôn X?p Cách Nhi?t hay Tôn PU, PE. C?u t?o tôn mát:

 • L?p tôn b? m?t ???c tráng 1 l?p Polyesters t?o ?? bóng và b?o v? màu s?c cho t?m tôn.
 • L?p PU (Polyurethane) m?t ?? cao t?o s?i b?n v?ng giúp t?ng c??ng hi?u qu? cách âm, cách nhi?t cao.
 • L?p l?a PVC gi?m thi?u kh? n?ng cháy, t?o th?m m? cho l?p tr?n d??i mái nhà.

 

 

Save

Bài viết khác

Bảng Giá Thép POMINA Hôm Nay 20/06/2024

NỘI DUNG CHÍNHTôn l?p mái nhà là gì? ?u nh??c ?i?m và Phân bi?t các …

75 Bình luận

 1. mình c?n báo giá thép h?p, thép ?ng

 2. Chuyên Thi Công Xây D?ng Công Trình Nhà X??ng 0972473676. Chi?t kh?u % hêu h?ng cho ng??i gi?i thi?u

 3. Mình c?n tôn

 4. Tôi mu?n mua 7 t?m tôn l?nh 3,5 jem, chi?u dài 3,5m giá bao nhiêu ch? v? q2, tphcm

 5. cho e xin giá tôn 4dem0 l?y 400m ?

 6. báo giá Tole l?nh 5 dem và xà g? k?m 5:10 1,8ly

 7. Xin giá tôn màu xanh ng?c lo?i r? nh?t lo?i 3.5 và 4.0 dem

 8. tôi c?n 408 t?m tôn lo?i 1,07 x 2m4 2,5dem lo?i tôn làm t??ng, báo giá qua mail giúp

 9. Xin giá 500 t?m tôn màu cách nhi?t công trình ? hoc môn. Check zalo giúp mình v?i

 10. Báo giá 6 t?m tôn l?nh không màu 8,5 m, 6 t?m 8m 5 dem v? TPHCM

 11. Tôi c?n 1000m2 tôn l?nh màu xanh ng?c. Giao v? B?n L?c. Xin cty báo giá qua email.

 12. minh dang can 366m2 ton ve Ch? Bình Chánh, 328md xà g? C150

 13. Tôi c?n 194 t?m tôn 4 Zem dài m?i t?m 8,4m giao hàng ? TP. Buôn Ma Thu?t ??k L?k.

 14. Tôi c?n 194 t?m 8,4m giao hàng ? TP. Buôn Ma Thu?t ??k L?k.

 15. Xin giá 1000 mét tôn hoa sen. ?ã g?i quy cách qua zalo.

 16. Tôi c?n 2000 mét Tôn M? K?m giao ? ??ng ?a. Xin báo giá qua email. C?m ?n công ty.

 17. Tôi mu?n l?p mái nên mua 11 cây ?à m? k?m 5×10 và 50m tôn l?nh 4,5d màu xanh ng?c, và giá thi công, mong ???c báo giá, 0937435009

 18. Tôi mu?n mua 11 cây ?à m? k?m 5×10 và 50m tôn l?nh 4,5d màu xanh ng?c, và giá thi công, mong ???c báo giá

 19. Tôi ? Tây Ninh: Mu?n mua s?t m? k?m lo?i 20×40 là 19 cây, 30×60 là 1 cây, 40×80 là 18 cây, 90×90 là 10 cây, thi?c l?p nhà lo?i 3.5m chi?u dài ngang 1,2m là 4 t?m, lo?i 3m chi?u dài ngang 1,2m là 30 t?m. Công ty tính giá chi ti?t báo giá qua mail giùm chi phí chuyên ch? luôn.

 20. Có hàng tole màu 5d sóng clipclok s? l??ng 10.000m2 k ??

 21. kdc nam hùng v??ng. ph??ng An l?c. qu?n binh tân. tphcm

 22. cty có tole d?u 3 zem không, m?i tháng tôi l?y kho?ng 2 t?n, xã tole cu?n theo kich th??c cho tôi luôn, kh? 32 ly d?y 3 zem.

 23. E m?n mua tôn xagô thep l?i nhà mình co k s

 24. vui lòng cho mình xin báo giá tole 3li, kích th??c 1500*3000*3mm

 25. mình ?ang thi công c?n tôn m? k?m 4,5 dzem và h?p k?m 40x80x1,8mm xin báo giá cho mình

 26. Mình tính thay tôn và xà g? nhà ngan 4 dài 20 .v?y mình có th? ??t chi?u ngang xà g? 4m b?ng nhà mình ko (tính thay xà g? m? k?m ) bên b?n có h? tr? thay luôn ko

 27. tôi can mua tôn r? ti?n mau xanh 4dam20 giá nhieu

 28. công ty toi can mua tôn ?ông á 4dem 2 giá nhi?u vay s? l??ng nhi?u 1000m

 29. Cho em h?i tôn 3dem cho nhà 80m2 hêt bao nhiêu và giá ti?n ?

 30. Tôn l?nh 3 dem 50 giá nhiêu m v?y? Tôi c?n kho?ng 32-35 m ?? thay mái nhà h?t t?ng bao nhiêu?

 31. Tôi c?n 5 T?n Tôn Màu Xanh Ng?c theo yêu c?u. Tôi ?ã g?i yêu c?u qua email. Xin cty báo giá.
  C?m ?n

 32. E l?y tôn l?nh 4dem nhà ? 8*14 + mái hiên 4*8 cty tính dùm e và giá c? nh? th? nào ?????

 33. Khach san nha minh o Cu Chi sap xay dung. Can khoang 3 Tan Ton Mau. Xin gia qua email.

 34. D? xin l?i em mua l? kho?n 20-30 chuc cay 60-120 giá c?ng nh? v?y hay sao ?

 35. Toi co cong trinh o Binh Tan. Can khoang 3 Tan Ton Mau Ma Kem. Xin bao gia tu phi 6-18. Cam on Cty.

 36. Toi can Gia Ton Ma Kem giao o Binh Tan. Xin bao gia qua Email. Cam on Cty.

 37. Toi muon mo cua hang Sat Thep Xay Dung o Nha Be. Xin Quy Cty ho tro gia qua email. Toi muon hop tac lau dai. Cam on 🙂

 38. Chao chi Dung. Toi can khoang 5 tan Ton Mau Hoa Sen giao tai cong trinh o Vung Tau. Xin bao gia qua email. Cam on.

 39. Toi co Cua Hang VLXD o Binh Thuan. Muon hop tac voi Cong ty. Xin goi bang gia qua email.

 40. Toi can gia Ton Mau Xanh Ngoc. Xin goi qua email. Cam on!

 41. xin cho biêtgiá tôn ?nh không màu ?ông Á 5 dem , too ach úc hông màu 5 dem

 42. Toi can gia Ton Dong A. Cong Trinh o Quan 2. Cam on Cty.

 43. Cho toi xin gia ton Hoa Sen qua email. Cong trinh o Quan 1. Cam on 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *