Thứ Sáu , Tháng Sáu 21 2024

Giá Sắt Cắt Xây Dựng Theo Yêu Cầu Hôm Nay 21/06/2024

Báo giá s?t c?t xây d?ng theo yêu c?u ???c Chúng tôi – Nhà phân ph?i s?t thép xây d?ng C?p 1 Hùng Phát là nhà Cung C?p Chính Th?c c?a các ??n v? s?n xu?t thép xây d?ng hàng ??u Vi?t Nam nh?: s?t c?t Vi?t Nh?t, s?t c?t Pomina, s?t c?t Hoà Phát, s?t c?t Mi?n Nam, s?t c?t HVUC…

Công ty chúng tôi xin g?i t?i Quý Khách hàng b?ng báo giá s?t c?t xây d?ng theo yêu c?u hôm nay tháng 21/06/2024 ?? tham kh?o:

giá s?t c?t xây d?ng theo yêu c?u

?? T?ng h?p b?ng giá s?t c?t xây d?ng theo yêu c?u – Báo giá s?t c?t xây d?ng m?i nh?t ??

Báo Giá S?t C?t Vi?t Nh?t Theo Yêu C?u – S?t C?t Xây D?ng Vi?t Nh?t Hôm Nay

S?n ph?m ?VT S?t Xây D?ng Vi?t Nh?t
Thép cu?n Ø 6 Vi?t Nh?t 1 Kg 13.000
Thép cu?n Ø 8 Vi?t Nh?t 1 Kg 14.800
Thép cây Ø 10 Vi?t Nh?t Dài 11,7m 14.800
Thép cây Ø 12 Vi?t Nh?t Dài 11,7m 89.800
Thép cây Ø 14 Vi?t Nh?t Dài 11,7m 134.900
Thép cây Ø 16 Vi?t Nh?t Dài 11,7m 190.900
Thép cây Ø 18 Vi?t Nh?t Dài 11,7m 255.900
Thép cây Ø 20 Vi?t Nh?t Dài 11,7m 328.800
Thép cây Ø 22 Vi?t Nh?t Dài 11,7m 420.200
Thép cây Ø 25 Vi?t Nh?t Dài 11,7m 499.500
Thép cây Ø 28 Vi?t Nh?t Dài 11,7m 646.500
Thép cây Ø 32 Vi?t Nh?t Dài 11,7m G?i: 0934 862 292

B?ng Giá S?t C?t Pomina Theo Yêu C?u M?i Nh?t – S?t C?t Xây D?ng Pomina Hôm Nay

S?n ph?m ?VT S?t Xây D?ng Pomina
Thép cu?n Ø 6 Pomina 1 Kg 13.000
Thép cu?n Ø 8 Pomina
1 Kg 14.500
Thép cây Ø 10 Pomina
Dài 11,7m 14.500
Thép cây Ø 12 Pomina
Dài 11,7m 77.800
Thép cây Ø 14 Pomina
Dài 11,7m 129.700
Thép cây Ø 16 Pomina
Dài 11,7m 185.800
Thép cây Ø 18 Pomina
Dài 11,7m 248.000
Thép cây Ø 20 Pomina
Dài 11,7m 319.200
Thép cây Ø 22 Pomina
Dài 11,7m 398.200
Thép cây Ø 25 Pomina
Dài 11,7m 498.000
Thép cây Ø 28 Pomina
Dài 11,7m 643.00
Thép cây Ø 32 Pomina
Dài 11,7m G?i: 0934 862 292

Giá S?t C?t Hoà Phát Theo Yêu C?u 2023 – S?t C?t Xây D?ng Hoà Phát M?i Nh?t

S?n ph?m ?VT S?t Xây D?ng Hoà Phát
Thép cu?n Ø 6 Hoà Phát
1 Kg 13.000
Thép cu?n Ø 8 Hoà Phát 1 Kg 14.300
Thép cây Ø 10 Hoà Phát Dài 11,7m 14.300
Thép cây Ø 12 Hoà Phát Dài 11,7m 70.900
Thép cây Ø 14 Hoà Phát Dài 11,7m 122.800
Thép cây Ø 16 Hoà Phát Dài 11,7m 175.900
Thép cây Ø 18 Hoà Phát Dài 11,7m 241.000
Thép cây Ø 20 Hoà Phát Dài 11,7m 311.300
Thép cây Ø 22 Hoà Phát Dài 11,7m 390.000
Thép cây Ø 25 Hoà Phát Dài 11,7m 491.000
Thép cây Ø 28 Hoà Phát Dài 11,7m 641.000
Thép cây Ø 32 Hoà Phát Dài 11,7m G?i: 0934 862 292

Báo Giá S?t C?t Mi?n Nam Theo Yêu C?u – S?t C?t Xây D?ng Mi?n Nam Hôm Nay

S?n ph?m ?VT S?t Xây D?ng Mi?n Nam
Thép cu?n Ø 6 Mi?n Nam 1 Kg  13.000
Thép cu?n Ø 8 Mi?n Nam
1 Kg 14.150
Thép cây Ø 10 Mi?n Nam
Dài 11,7m 14.150
Thép cây Ø 12 Mi?n Nam
Dài 11,7m 71.600
Thép cây Ø 14 Mi?n Nam
Dài 11,7m 123.600
Thép cây Ø 16 Mi?n Nam
Dài 11,7m 179.400
Thép cây Ø 18 Mi?n Nam
Dài 11,7m 242.000
Thép cây Ø 20 Mi?n Nam
Dài 11,7m 313.200
Thép cây Ø 22 Mi?n Nam
Dài 11,7m 392.500
Thép cây Ø 25 Mi?n Nam
Dài 11,7m 492.000
Thép cây Ø 28 Mi?n Nam
Dài 11,7m 638.000
Thép cây Ø 32 Mi?n Nam
Dài 11,7m G?i: 0934 862 292

Mua s?t c?t xây d?ng theo yêu c?u ? ?âu – ??a ch? mua s?t c?t xây d?ng uy tín Toàn Qu?c

V?i ??i ng? CSKH chuyên nghi?p, Chúng tôi luôn luôn l?ng nghe m?i yêu c?u và gi?i ?áp k?p th?i ??n Quý Khách Hàng. Hotline: 0934 862 292 (Ms.Dung) ?? nh?n ???c giá s?t c?t xây d?ng hôm nay

Hùng Phát làm vi?c k? c? ngày L?, T?t v?n báo giá s?t c?t xây d?ng theo yêu c?u chính xác nh?t. V?y mong quý khách hàng c? liên h? cho chúng tôi khi có nhu c?u. B? ph?n ch?m sóc khách hàng s? h? tr? t? v?n k?p th?i. S?n ph?m v?t t? xây d?ng ch?t l??ng cao, s?t thép xây d?ng ??y ?? ch?ng t? CO, CQ. Hóa ??n ch?ng t? xu?t s? s?t thép xây d?ng t? Nhà máy rõ ràng. Ch?t l??ng luôn ?i ??u!

S?t c?t xây d?ng theo yêu c?u là gì? ??nh ngh?a S?t c?t xây d?ng

 • S?t xây d?ng là m?t trong nh?ng nguyên v?t li?u không th? thi?u ??i v?i m?i công trình. Công trình có b?n v?ng, sang tr?ng và tr??ng t?n v?i th?i gian hay không chính là nh? vào s?t thép xây d?ng.
 • S?t thép xây d?ng ???c s? d?ng nhi?u trong các công trình nh? ?? mái, ?? b?ng, ?? c?t… và nó có r?t nhi?u công d?ng khác, góp ph?n t?o nên m?t công trình b?n v?ng v?i th?i gian.
 • Vi?c l?a ch?n ?úng lo?i s?t c?t xây d?ng, phù h?p v?i quy mô công trình s? t?o nên tính th?m m? cao, ?? b?n ch?c ch?n và giúp b?n ti?t ki?m ???c r?t nhi?u chi phí.
 • ??nh ngh?a thép xây d?ng: Thép xây d?ng nói riêng và thép nói chung là h?p kim c?a s?t, thành ph?n chính là s?t (Fe), cacbon (C) chi?m t? 0,02% ??n 2,06% theo tr?ng l??ng, và cùng v?i m?t s? nguyên t? hóa h?c khác n?a. S? k?t h?p c?a các nguyên t? hóa h?c này làm t?ng ?? c?ng, ?? d?o, ?? ch?u l?c c?a thép.

S?t Thép Xây D?ng Hùng Phát – Nhà Pp Sx S?t c?t xây d?ng Hàng ??u hi?n nay

 • Công ty Hùng Phát v?i g?n 15 n?m thành l?p và ho?t ??ng t?i TP. H? Chí Minh và các t?nh lân c?n khu v?c mi?n Nam, Tây Nam B?, Mi?n Trung Tây Nguyên.
 • Kho bãi ch?a v?t li?u xây d?ng r?ng rãi nên luôn có s?n hàng t?i kho ( ??n hàng s?t xây d?ng c?t theo yêu c?u xin vui lòng liên h? ?? bi?t th?i gian chính xác ).
 • ??i ng? xe ba gác, xe t?i các lo?i l?n nh?, xe ??u kéo, xe chành luôn s?n sàng v?n chuy?n v?t t? ??n công trình cho quý khách hàng k?p th?i.
 • Ngoài ra chúng tôi còn phân ph?i, s?n xu?t và cung c?p S?t thép xây d?ng, Tôn l?p mái, Xà g?, Thép h?p, Thép hình, Thép t?m… v?i ??y ?? kích c?, ch?ng lo?i c?a các Nhà máy t?i Vi?t Nam.
 • Tham kh?o thêm: B?ng giá thép ?ng tròn m? k?m 
 • Hi?n nay giá s?t xây d?ng thay ??i lên xu?ng theo ngày. Quý khách xin vui lòng liên h? ??n ?? Phòng Kinh doanh: 028 6682 9799 ho?c Hotline: 0934 862 292 (Zalo, Viber, iMess) c?a công ty ?? nh?n ???c b?ng giá m?i nh?t c?p nh?t ngay trong th?i ?i?m quý khách g?i ?i?n.

 

Bài viết khác

giá thép xây dựng việt úc

Bảng Giá Thép VIỆT ÚC Hôm Nay 21/06/2024

NỘI DUNG CHÍNH?? T?ng h?p b?ng giá s?t c?t xây d?ng theo yêu c?u – …

19 Bình luận

 1. Cho tôi xin giá s?t pla d?y 8mm b?n 60mm

 2. Xin giá s?t c?t phi 20. ?ã g?i quy cách qua zalo.

 3. Tôi c?n 1000 cây thép phi 18 c?t theo yêu c?u. Xin báo giá qua email.

 4. Tôi ? Hà N?i c?n 6 t?n S?t c?t theo yêu c?u. Xin báo giá qua email. C?m ?n công ty.

 5. Tôi c?n 5 T?n Thép Xây D?ng C?t Theo Yêu C?u. Tôi ?ã g?i yêu c?u qua email. Xin cty báo giá.
  C?m ?n

 6. Tôi c?n 7 t?n s?t c?t theo yêu c?u. ?ã g?i qua zalo cho ch? Dung. Xin báo giá giùm ?. C?m ?n.

 7. ? NHÀ PHÂN PH?I S?T THÉP C?P 1 HÙNG PHÁT ??
  ? ??a ch?: 293 Bình Thành, KDC V?nh L?c, Qu?n Bình Tân, TP HCM.
  ? Hotline: 0934 862 292 (Ms Dung)
  ?? Phone: 028.6682 9799 (P.KDoanh) – Fax: 028.62678446
  ? Email: [email protected]
  ? Website: http://giasatthephcm.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *