Thứ Sáu , Tháng Sáu 21 2024

Giá Sắt Thép Xây Dựng Hôm Nay Mới Nhất 21/06/2024

Giá s?t thép xây d?ng, giá thép xây d?ng hôm nay ???c Chúng tôi – Nhà phân ph?i s?t thép xây d?ng C?p 1 Hùng Phát là nhà Cung C?p Chính Th?c c?a các ??n v? s?n xu?t thép xây d?ng hàng ??u Vi?t Nam nh?: thép xây d?ng Hoà Phát, thép xây d?ng Pomina, thép xây d?ng Vi?t Nh?t, thép xây d?ng Vi?t Úc, thép xây d?ng Vi?t M?, thép Vi?t ??c, thép Vi?t Ý, thép xây d?ng Trung Qu?c… ?? t?t c? các phi, s?t xây d?ng c?t theo yêu c?u quy cách.

Công ty chúng tôi xin g?i b?ng báo giá s?t thép xây d?ng 21/06/2024 m?i nh?t t? nhà máy ?? Quý Khách hàng tham kh?o:

gia? sa??t the?p xa?y du??ng hôm nay

 ? T?ng h?p b?ng giá s?t thép xây d?ng hôm nay – Báo giá s?t xây d?ng m?i nh?t ?

Giá Thép Mi?n Nam Hôm Nay – Giá S?t Thép Xây D?ng Mi?n Nam C?p Nh?t

giá thép mi?n nam

Ch?ng lo?i thép xây d?ng ?VT S? cây/ bó Giá Thép Mi?n Nam
Thép cu?n Mi?n Nam Ø 6 kg 10.940
Thép cu?n Mi?n Nam Ø 8 kg 10.890
Thép Mi?n Nam Ø 10 11.7 mét 350 84.100
Thép Mi?n Nam Ø 12 11.7 mét 250 132.700
Thép Mi?n Nam Ø 14 11.7 mét 180 183.00
Thép Mi?n Nam Ø 16 11.7 mét 140 237.900
Thép Mi?n Nam Ø 18 11.7 mét 110 298.00
Thép Mi?n Nam Ø 20 11.7 mét 90 368.700
Thép Mi?n Nam Ø 22 11.7 mét 70 446.000
Thép Mi?n Nam Ø 25 11.7 mét 58 581.600
Thép Mi?n Nam Ø 28 11.7 mét 45 G?i: 0934 862 292
Thép Mi?n Nam Ø 32 11.7 mét 35 G?i: 0934 862 292

Giá Thép Pomina Hôm Nay – Báo Giá S?t Thép Xây D?ng Pomina

giá s?t thép pomina hôm nay

Ch?ng lo?i thép xây d?ng ?VT S? cây/ bó SD295/CB300
CB400
Thép cu?n Pomina Ø 6 kg   12.940 12.940
Thép cu?n Pomina Ø 8 kg   12.990 12.990
Thép Pomina Ø 10 11.7 mét 230 86.100 88.100
Thép Pomina Ø 12 11.7 mét 200 134.700 136.700
Thép Pomina Ø 14 11.7 mét 140 185.00 187.00
Thép Pomina Ø 16 11.7 mét 120 239.900 241.900
Thép Pomina Ø 18 11.7 mét 100 300.00 302.00
Thép Pomina Ø 20 11.7 mét 80 370.700 372.700
Thép Pomina Ø 22 11.7 mét 60 448.000 450.000
Thép Pomina Ø 25 11.7 mét 50 583.600 585.600
Thép Pomina Ø 28 11.7 mét 40 G?i: 0934 862 292 G?i: 0934 862 292
Thép Pomina Ø 32 11.7 mét 30 G?i: 0934 862 292 G?i: 0934 862 292

 

Giá Thép Vi?t Nh?t Hôm Nay – Giá S?t Thép Xây D?ng Vi?t Nh?t M?i Nh?t

giá thép xây d?ng vi?t nh?t

Ch?ng lo?i thép xây d?ng ?VT S? cây/ bó Vi?t Nhât CB3 Vi?t Nh?t CB4
Thép cu?n Vi?t Nh?t Ø 6 kg   14.420 14.420
Thép cu?n Vi?t Nh?t Ø 8 kg   14.420 14.420
Thép Vi?t Nh?t Ø 10 11.7 mét 300 75.100 75.300
Thép Vi?t Nh?t Ø 12 11.7 mét 260 98.000 98.200
Thép Vi?t Nh?t Ø 14 11.7 mét 190 139.000 139.200
Thép Vi?t Nh?t Ø 16 11.7 mét 150 189.400 189.600
Thép Vi?t Nh?t Ø 18 11.7 mét 115 247.400 247.600
Thép Vi?t Nh?t Ø 20 11.7 mét 95 314.500 314.700
Thép Vi?t Nh?t Ø 22 11.7 mét 76 387.000 387.200
Thép Vi?t Nh?t Ø 25 11.7 mét 60 467.300 467.500
Thép Vi?t Nh?t Ø 28 11.7 mét 48 608.000 608.300
Thép Vi?t Nh?t Ø 32 11.7 mét 36 G?i: 0934 862 292 821.900

Giá Thép Hoà Phát Hôm Nay – Giá S?t Thép Xây D?ng Hoà Phát T? Nhà Máygiá thép xây d?ng hoà phát hôm nay

 

Ch?ng lo?i thép xây d?ng ?VT S? cây/ bó Hoà Phát CB3 Hoà Phát CB4
Thép cu?n Hoà Phát Ø 6 kg 9.550 9.550
Thép cu?n Hoà Phát Ø 8 kg 9.550 9.550
Thép Hoà Phát Ø 10 11.7 mét 384 65.300 73.000
Thép Hoà Phát Ø 12 11.7 mét 320 100.700 103.000
Thép Hoà Phát Ø 14 11.7 mét 222 138.500 141.300
Thép Hoà Phát Ø 16 11.7 mét 180 181.000 185.500
Thép Hoà Phát Ø 18 11.7 mét 138 239.500 243.500
Thép Hoà Phát Ø 20 11.7 mét 114 283.000 289.000
Thép Hoà Phát Ø 22 11.7 mét 90 G?i: 0934 862 292 348.100
Thép Hoà Phát Ø 25 11.7 mét 72 G?i: 0934 862 292 455.000
Thép Hoà Phát Ø 28 11.7 mét G?i: 0934 862 292 573.200
Thép Hoà Phát Ø 32 11.7 mét G?i: 0934 862 292 748.000

Giá Thép Vi?t Úc Hôm Nay – Giá S?t Thép Xây D?ng Vi?t Úc T? Nhà Máy

giá thép xây d?ng vi?t úc

Ch?ng lo?i thép xây d?ng ?VT Giá Thép Vi?t Úc
Thép cu?n Vi?t Úc Ø 6 kg 10.550
Thép cu?n Vi?t Úc Ø 8 kg 10.550
Thép Vi?t Úc Ø 10 11.7 mét 73.000
Thép Vi?t Úc Ø 12 11.7 mét 103.000
Thép Vi?t Úc Ø 14 11.7 mét 141.000
Thép Vi?t Úc Ø 16 11.7 mét 185.000
Thép Vi?t Úc Ø 18 11.7 mét 232.800
Thép Vi?t Úc Ø 20 11.7 mét 288.900
Thép Vi?t Úc Ø 22 11.7 mét 347.500
Thép Vi?t Úc Ø 25 11.7 mét 454.800
Thép Vi?t Úc Ø 28 11.7 mét 572.900
Thép Vi?t Úc Ø 32 11.7 mét 747.300

 

Giá Thép Vi?t M? Hôm Nay – Giá S?t Thép Xây D?ng Vi?t M? C?p Nh?t M?i Nh?t

giá thép xây d?ng vi?t m?

Ch?ng lo?i thép xây d?ng ?VT Giá Thép Vi?t M?
Thép cu?n Vi?t M? Ø 6 kg 10.200
Thép cu?n Vi?t M? Ø 8 kg 10.200
Thép Vi?t M? Ø 10 11.7 mét 73.000
Thép Vi?t M? Ø 12 11.7 mét 103.000
Thép Vi?t M? Ø 14 11.7 mét 141.700
Thép Vi?t M? Ø 16 11.7 mét 185.500
Thép Vi?t M? Ø 18 11.7 mét 233.800
Thép Vi?t M? Ø 20 11.7 mét 289.900
Thép Vi?t M? Ø 22 11.7 mét 349.500
Thép Vi?t M? Ø 25 11.7 mét 454.900
Thép Vi?t M? Ø 28 11.7 mét 573.100
Thép Vi?t M? Ø 32 11.7 mét 748.500

Giá Thép Vi?t Ý Hôm Nay – C?p Nh?t Giá S?t Thép Xây D?ng Vi?t M? T? Nhà Máy

giá thép vi?t ý hôm nay

Ch?ng lo?i thép xây d?ng ?VT Giá Thép Vi?t Ý
Thép cu?n Vi?t Ý Ø 6 kg 13.400
Thép cu?n Vi?t Ý Ø 8 kg 13.400
Thép Vi?t Ý Ø 10 11.7 mét 96.000
Thép Vi?t Ý Ø 12 11.7 mét 137.600
Thép Vi?t Ý Ø 14 11.7 mét 186.700
Thép Vi?t Ý Ø 16 11.7 mét 243.500
Thép Vi?t Ý Ø 18 11.7 mét 308.800
Thép Vi?t Ý Ø 20 11.7 mét 380.900
Thép Vi?t Ý Ø 22 11.7 mét 460.500
Thép Vi?t Ý Ø 25 11.7 mét 594.900
Thép Vi?t Ý Ø 28 11.7 mét 769.100
Thép Vi?t Ý Ø 32 11.7 mét 1.004.100

 

Giá Thép Vi?t ??c Hôm Nay – C?p Nh?t Giá S?t Thép Xây D?ng Vi?t ??c

giá thép vi?t ??c hôm nay

Ch?ng lo?i thép xây d?ng ?VT Giá Thép Vi?t ??c
Thép cu?n Vi?t ??c Ø 6 kg 13.600
Thép cu?n Vi?t ??c Ø 8 kg 13.600
Thép Vi?t ??c Ø 10 11.7 mét 95.400
Thép Vi?t ??c Ø 12 11.7 mét 137.000
Thép Vi?t ??c Ø 14 11.7 mét 185.700
Thép Vi?t ??c Ø 16 11.7 mét 242.500
Thép Vi?t ??c Ø 18 11.7 mét 307.800
Thép Vi?t ??c Ø 20 11.7 mét 379.100
Thép Vi?t ??c Ø 22 11.7 mét 458.200
Thép Vi?t ??c Ø 25 11.7 mét 591.900
Thép Vi?t ??c Ø 28 11.7 mét 766.100
Thép Vi?t ??c Ø 32 11.7 mét 1.000.500

 

Mua s?t thép xây d?ng ? ?âu – ??a ch? mua s?t thép xây d?ng uy tín Toàn Qu?c

➡  S?t thép xây d?ng là lo?i v?t li?u xây d?ng không th? thi?u và vô cùng quan tr?ng ??i v?i m?i công trình xây d?ng.

T? ?ó nhu c?u l?a ch?n lo?i thép xây d?ng ch?t l??ng c?ng nh? tìm ??n v? cung c?p s?t thép xây d?ng uy tín là vô cùng quan tr?ng.

V?i ??i ng? CSKH chuyên nghi?p. Chúng tôi luôn luôn l?ng nghe m?i yêu c?u và gi?i ?áp k?p th?i ??n Quý Khách Hàng.

Hùng Phát làm vi?c k? c? ngày L?, T?t v?n báo giá s?t thép xây d?ng chính xác nh?t. V?y mong quý khách hàng c? liên h? cho chúng tôi khi có nhu c?u. B? ph?n ch?m sóc khách hàng s? h? tr? t? v?n k?p th?i.

Hi?n nay Giá s?t thép xây d?ng hôm nay thay ??i t?ng ngày 21/06/2024

?? có giá chính xác và nhanh nh?t quý khách xin vui lòng liên h? Hotline: 0934 862 292 (Ms Dung) ?? nh?n ???c Giá S?t Thép Xây D?ng Hôm Nay

S?n ph?m thép xây d?ng ch?t l??ng cao t? nhà máy, s?t xây d?ng ??y ?? ch?ng t? CO, CQ. Hóa ??n ch?ng t? xu?t s? s?t thép xây d?ng t? Nhà máy rõ ràng. Ch?t l??ng luôn ?i ??u!

😆  ??c bi?t, Chúng tôi luôn:

 • HOA H?NG cho ng??i gi?i thi?u ??n hàng s?t thép xây d?ng.
 • ??n giá trên ?ã bao g?m thu? VAT (10%) & Chi phí v?n chuy?n s?t thép xây d?ng, v?t t? t?i công trình.
 • Giao hàng t?n n?i, có xe t?i l?n nh? giao hàng các t?nh.
 • Ph??ng th?c thanh toán TI?N M?T – CHUY?N KHO?N

 ?  N?i dung liên quan: Giá xà g? xây d?ng hôm nay m?i nh?t 💡

Hùng Phát – ??a ch? phân ph?i s?n xu?t s?t thép xây d?ng hàng ??u hi?n nay

 • Công ty Hùng Phát v?i g?n 15 n?m thành l?p và ho?t ??ng t?i TP. H? Chí Minh và các t?nh lân c?n khu v?c mi?n Nam, Tây Nam B?, Mi?n Trung Tây Nguyên.
 • Kho bãi ch?a v?t li?u xây d?ng r?ng rãi nên luôn có s?n hàng t?i kho ( ??n hàng s?t xây d?ng c?t theo yêu c?u xin vui lòng liên h? ?? bi?t th?i gian chính xác ).
 • ??i ng? xe ba gác, xe t?i các lo?i l?n nh?, xe ??u kéo, xe chành luôn s?n sàng v?n chuy?n v?t t? ??n công trình cho quý khách hàng k?p th?i.
 • Ngoài ra chúng tôi còn phân ph?i, s?n xu?t và cung c?p S?t thép xây d?ng, Tôn l?p mái, Xà g?, Thép h?p, Thép hình, Thép t?m… v?i ??y ?? kích c?, ch?ng lo?i c?a các Nhà máy t?i Vi?t Nam.
 • Tham kh?o thêm: B?ng giá thép ?ng tròn m? k?m
 • Hi?n nay giá s?t thép xây d?ng thay ??i lên xu?ng ?? theo ngày. Quý khách xin vui lòng liên h? ??n ?? Phòng Kinh doanh: 028.6682 9799 ho?c ? Hotline: 0934 862 292 (Zalo, Viber, iMess) c?a công ty ?? nh?n ???c b?ng giá m?i nh?t c?p nh?t ngay trong th?i ?i?m quý khách g?i ?i?n

V?y s?t thép xây d?ng là gì?

????? S?t thép xây d?ng hay còn ???c g?i là thép xây d?ng – ?ây là s?n ph?m ???c s?n xu?t ph?c v? cho vi?c xây d?ng các công trình: Nhà ?, cao ?c, nhà máy xí nghi?p, c?u ???ng, công trình th?y l?i… v.v… ??c ?i?m chung c?a các lo?i s?t thép – thép xây d?ng ?ó là kh? n?ng ch?u l?c l?n, v?i ?? b?n cao.

?u ?i?m c?a k?t c?u s?t thép xây d?ng là gì?

????? ?? tin c?y và kh? n?ng ch?u l?c cao.
????? K?t c?u thép nh? nh?t trong s? các k?t c?u ch?u l?c.
????? Có tính công nghi?p hóa cao.
????? Tính c? ??ng trong v?n chuy?n và l?p ráp, k?t c?u thép d? dàng và nhanh chóng.
????? Không th?m n??c, không th?m khí nên thích h?p cho nh?ng công trình b? ch?a ch?t l?ng, c?t khí. ?i?u này khó th?c hi?n ??i v?i các v?t li?u khác.

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Bài viết khác

giá thép xây dựng việt úc

Bảng Giá Thép VIỆT ÚC Hôm Nay 21/06/2024

NỘI DUNG CHÍNH ? T?ng h?p b?ng giá s?t thép xây d?ng hôm nay – Báo …

137 Bình luận

 1. xin giá nha ad

 2. G?i báo giá s?t xd quí 1

 3. Cho mình xin giá s?t thép d6 ??n d12 CB 300; d14 – d20 CB 500. Slg mình c?n trên 1.000 t?n

 4. Xin g?i báo giá, 0944300022

 5. SDT 0846683386 có th? check qua Zalo cho mình nhé

 6. xin giá thép hòa phát s?t xây d?ng

 7. Xin giá thép vi?t úc phi 18 kho?ng 2 t?n giao ? Th? ??c. Quy cách ?ã g?i qua zalo nhé cty.

 8. Xin báo giá thép mi?n nam s? l??ng kho?ng 5 t?n. Công trình ? Th? ??c

 9. Công trình tôi ? Th? ??c c?n 5 t?n thép vi?t nh?t phi 20. Xin báo giá qua zalo.

 10. Tôi ?ang mu?n m? c?a hàng s?t thép xây d?ng ? Bình Thu?n, xin quý Công ty t? v?n giúp tôi ?.

 11. Xin giá thép xây d?ng vi?t nh?t. Công trình ? Hoc Môn tôi l?y kho?ng 5 t?n. Báo giá qua zalo v?i ?

 12. Chào quý công ty. Tôi c?n báo giá thép Vi?t nh?t s? l??ng kho?ng 5 t?n phi 20

 13. Xin giá Thép Vi?t Nh?t phi 18 và 20. S? l??ng ?ã g?i qua email. Công trình t?i Th? ??c. C?m ?n công ty

 14. Tôi c?n 5 t?n Thép Vi?t Nh?t phi 22. Xin giá qua email. C?m ?n công ty.

 15. Mình c?n 3 t?n Vi?t Nh?t phi 18. ?ã g?i quy cách qua email xin báo giá. Giao v? Bà ?i?m.

 16. Cho em xin giá Pomina SD 390 4 t?n ?. ?ã g?i s? l??ng qua Zalo.

 17. Xin giá 4 t?n Vi?t Nh?t phi 18. Giao ? Bình Tân có tính v?n chuy?n ko? Xin giá qua email nhé.

 18. Tôi ? 7 Hi?n c?n 3 t?n Vi?t Nhât 18. Xin báo giá qua zalo. C?m ?n Cty

 19. Tôi ? Hà N?i c?n 3 t?n Thép Vi?t Nh?t. Giao ? ??ng ?a. Xin báo giá qua email.

 20. Chu?n b? c?t nhà , cho mình xin báo giá s?t xd .Rang Tr?n. 0898420968

 21. Tôi c?n báo giá kho?ng 750 t?n thép Pomina, ??a ?i?m D? án M? Xuân_Bà R?a V?ng Tàu.
  Cám ?n Công ty

 22. Báo giá 3 t?n s?t vi?t nh?t ,giao ? v?nh l?c a , bình chánh

 23. Toi o Tan Phu can 4 tan thep Viet Nhat tu phi 16 den 20. Xin bao gia qua email. Cam on cty

 24. Tôi ? Hà N?i c?n 6 t?n Thép Vi?t Nh?t t? phi 16 ??n 32. Xin báo giá qua email. C?m ?n công ty.

 25. Công trình tôi ? Th? ??c c?n kho?ng 200 t?n Thép Vi?t Nh?t t? phi 10 ??n phi 32. Xin công ty báo giá qua email ho?c zalo.

 26. Nhà tôi ? Tân Phú s?p xây d?ng c?n kho?ng 6 t?n thép Pomina. Xin báo giá qua email. C?m ?n Cty.

 27. Tôi c?n thép Vi?t Nh?t t? phi 10 ??n 18. Xin cty g?i qua email ho?c zalo. C?m ?n

 28. cho mình xin giá c?a s?t h?p ?

 29. Tôi c?n 5 T?n Thép Vi?t Nh?t giá t?t. Tôi ?ã g?i yêu c?u qua email. Xin cty báo giá.
  C?m ?n

 30. Mình c?n 500 cây Vi?t Nh?t phi 16 giao ? Bình Tân ?. Xin ch? Dung báo giá qua Zalo ?. C?m ?n Cty.

 31. MINH CÓ 100 T?N THÉP ,XIN GIA T?T

 32. 100 t?n thép báo giá t?t

 33. Bên em c?n:
  1. Thép hình I 100 – dài 6 mét: kho?ng 500 cây
  2. Thép hình I 100 – dài 6 mét: kho?ng 100 cây
  Nh? Ch? báo giá & cho rõ quy cách giúp bên em ah .

 34. Tôi c?n 5 t?n Vi?t Nh?t giao ? Th? ??c. Báo giá qua email ?. C?m ?n ch? Dung.

 35. Cho minh xin gia pomina khoang 30 tan

 36. Cho mình xin giá thép Mi?n Nam
  D6,8,10,12,14,16,18,20,22,25, k?m 1 ly, thép t?m.

 37. Cho mình giá thép mi?n nam
  Phi 6: 120kg
  Phi 8: 500kg
  Phi 10: 120 cây
  Phi 12: 70 cây
  Phi 14 : 15 cây
  Phi 16: 60 cây
  Xà g?:
  – 40*80(1.8 ly): 50 cây
  -60*120(1.8 ly): 30 cây
  Dây k?m bu?c: 80kg
  Tai dê:
  (12*22): 1300 cây
  (12*12): 800 cây
  (12*18): 400 cây

 38. cho mình giá s?t 6 8 10 12 14hiênj t?i ?i

 39. Mình c?n báo giá cho ??n hàng này, xin cho giá hàng v? bình d??ng:

 40. Toi can 15 Tan thep phi 22 de xay dung. Xin bao gia qua email. Cam on chi Dung.

 41. Chào Anh/Ch?. Em bên mayxaydungtudong.com mu?n trao ??i back link v?i website c?a anh/ch?. N?u ???c anh ch? nt qua facebook cho em. Em c?m ?n

 42. Cho mình báo giá c?p nh?t m?i nh?t nhé

 43. Tôi chu?n b? làm hàng rào quanh khu ??t r?ng 60.000m2 và nhà ?? xe 900m2. Xin g?i giá s?t chính xác qua email giúp…Xin cám ?n

 44. Cong trinh Toi o Binh Tan. Can 100 bo sat Viet Nhat Phi 16. 200 Cuon Phi 6. Xin gia qua email.

 45. 25×50 1ly giá nhiu cây z a

 46. Cho em h?i s?c h?p ma kem 30 ×60 1ly giá nhiu cây z a

 47. Toi co cong trinh o Quan 9. Can khoang 15 Tan Thep Pomina. Xin gia tot nhat qua email. Cam on Quy Cty.

 48. Toi sap xay Biet Thu o Binh Tan. Gan Huong Lo 3. Xin Cty bao gia thep Viet Nhat tot nhat. Cam on.

 49. Toi sap xay dung Khach San tai Phu Nhuan. Xin gia thep xay dung Viet Nhat qua email hoac phone. Cam on quy cong ty.

 50. Toi o Nha Be muon lam dai ly Thep ve ban le. Xin Quy Cty ho tro cho toi.
  Chan thanh cam on.

 51. Chao chi Dung. Toi can khoang 25 tan Thep Viet Nhat giao tai cong trinh o Vung Tau. Xin bao gia qua email. Cam on.

 52. Toi can 3 Tan Thep Viet Nhat de xay Biet Thu. Xin bao gia qua email. Cam on Cty 🙂

 53. Toi co cua hang o Vinh Loc. Can gia ve ban le. Xin bao gia qua email. Cam on Cty.

 54. Tôi ? lâm ??ng (b?o l?c ) tôi mua s? l??ng bao nhiêu THÌ cty v?n chuy?n ? . xin c?m ?n

 55. Toi can 3 Tan thep Mien Nam giao tai Long An. Xin gia qua email. Cam on.

 56. Toi can 10 Tan Thep Viet Uc. Xin goi gia qua email. Cong trinh giao Long An.
  Cam on Cty.

 57. – cho mình giá xà g?( 50x100x1,2x6m )giá bao nhiêu 1cay.
  – xà g? 50x100x1,2x6m) giá bao nhiêu 1cay
  – tôn l?y sáng 3 l?p giá bao nhiêu 1m.
  – tôn màu nh?t 1,5 giá bao nhiêu 1m

 58. dear admin
  cho mình xin cái giá ?? c?p công trình g?n ?ó
  g?i vào mail : [email protected]

 59. minh xem tren wed sao chi thay gia sat vuongma ko thay gia sat tron vs sat v an

 60. Cho xin b?ng giá t?t c? các lo?i trong tháng 4 giùm v?i giá ??i lý e bên c?n gi? nhé g?i vào Mail [email protected] c?m ?n nhi?u

 61. Cho xin báo giá m?i nh?t thép Vi?t Nh?t

 62. Toi can 10 Tan Thep Viet Nhat giao tai Duc Hoa Long An. Xin goi gia qua email.

 63. Toi co Cong Trinh o Quan 2 can thep Mien Nam. Xin bao gia qua email. Cam on.

 64. Nha toi o Bien Hoa Dong Nai. Can 2 tan thep Mien Nam. Cty co van chuyen tan noi ko? Xin goi gia qua email. Cam on!

 65. Toi co Cua Hang VLXD o Binh Thuan. Muon hop tac voi Cong ty. Xin goi bang gia qua email.

 66. Toi xay nha o Vung Tau. Cong ty co van chuyen ko nhi? Cho toi xin gia thep Viet Nhat qua email. Cam on

 67. Toi sap xay Khach San o Quan 7. Can gia thep Viet Nhat. Xin chi Dung goi gia qua email. Cam on 🙂

 68. Toi muon hoi gia thep Hoa Phat hom nay. Xin bao gia qua email ah 🙂

 69. Tôi ? Ninh Thu?n, tôi có c?a hàng vlxd n?u anh mu?n h?p tác làm ?n. thì chúng ta c?ng làm.

 70. tôi ?ang sô?ng ta?i xa? Tân Bi?nh Tha?nh huyê?n Ch?? Ga?o ti?nh Tiê?n Giang ( ca?ch tp.HCM khoa?ng 70km ). muô?n mua s??t phi 6 – 150kg, phi 8 – 300kg, phi 10- 45 cây, phi 12 – 115 cây, phi 14 – 3 cây . Gia? + phi? vâ?n chuyê?n.

 71. tôi ?? xa? tân bi?nh tha?nh huyê?n ch?? ga?o, tôi mua khoa?ng 1,5 tâ?n – 2 tâ?n s??t, Cty có v?n chuy?n ??n n?i tôi ? không.

 72. Công trình Nhà x??ng + hàng rào t?i KCN Xuyên Á. ?? ngh? báo giá VC ??n chân công trình thép Pomina t? fi6-fi18.

 73. Xin h?i có chuy?n hàng v? Ninh Thu?n không? N?u có thì cho tôi xin báo giá email [email protected]

 74. báo giá thép giùm em. 0973562471, em gi?i thi?u

 75. Tôi ? Tri Tôn, an giang. N?u tôi mua hàng Cty có v?n chuy?n ??n n?i tôi ? k

 76. Giá thép hôm nay bao nhiêu v?y anh em

 77. Bao gia thep Mien Nam gium toi qua email. Cong Trinh o Quan 7. Cam on cty.

 78. Cho tôi xin giá Thép Hòa Phát. Công Trình giao ? Bình Tân. G?i b?ng giá quá email giùm tôi nhé. C?m ?n quý Công ty:)

 79. Cho toi xin gia thep Viet Nhat. Cong trinh o Quan 6. Cam on!

 80. Xin chào
  A/c nào mu?n tham kh?o giá s?t thép hôm nay xin vui lòng g?i vào s? hotline 0934862292
  A/c nào có s? l??ng th?c t? r?i vui lòng g?i qua Mail : [email protected] chúng tôi s? báo giá cho quy khách nhanh nh?t có th?
  Chân thành c?m ?n – Thân chào

 81. Toi o Long An. Cho toi xin gia Thep Viet Nhat qua Mail nhe 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *